Rada Gminy Markusy

Rada Gminy Markusy jest organem stanowiącym i kontrolującym gminę. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Członkowie Rady wybierani są w wyborach powszechnych, co pięć lat. Spośród wybranych członków Rady powoływany jest Przewodniczący Rady Gminy oraz jego Zastępca. Ponadto radni powołują ze swojego grona Komisje nadzorujące działania w zakresie im powierzonym. W gminie Markusy, Rada Gminy wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych.

 

Skład Rady Gminy Markusy

Nazwisko i Imię

Funkcja

Marek Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Abramowski Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Aldona Adamowicz Członek Rady
Beata Bajdan Członek Rady
Krzysztof Fidor Członek Rady
Joanna Kuternowska Członek Rady
Ryszard Lazur Członek Rady
Barbara Piaskowska Członek Rady
Iwona Romanowska-Krempa Członek Rady
Krzysztof Prystupa Członek Rady
Józef Sobotka Członek Rady
Adam Adamiak Członek Rady
Arleta Samulska Członek Rady
Jadwiga Wielgosik Członek Rady
Mirosław Sadłowski Członek Rady

 

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Gminy Markusy powołała następujące stałe Komisje:
- Komisja Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.
- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
- Komisja Rewizyjna.
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji